หมวดหมู่: ทะเบียน หมวดเก่า

ฆด 4

1,790,000

8
ว่าง

ธจ 7

1,790,000

17
จองแล้ว

ศฐ 10

790,000

17
จองแล้ว

ฌบ 11

1,490,000

9
ว่าง

ฌห 19

399,000

20
ว่าง

ศฮ 20

250,000

14
ว่าง

ษน 20

120,000

11
จองแล้ว

8กฆ 21

65,000

15
ว่าง

ฌง 24

350,000

13
ว่าง

ภจ 24

399,000

13
ว่าง

ฌพ 33

890,000

19
ว่าง

ฌฟ 33

850,000

19
ว่าง

ฎอ 33

799,007

17
ว่าง

ชฮ 34

159,000

14
ว่าง

ฆข 36

499,000

14
ว่าง

ฐน 37

120,000

24
ว่าง

ฐธ 41

89,000

18
ว่าง

ศค 42

199,000

17
ว่าง

ษย 43

99,000

19
ว่าง

ฉพ 48

110,000

25
ว่าง

วฮ 48

99,000

23
ว่าง

ขย 49

89,000

23
จองแล้ว

งจ 56

499,000

19
ว่าง

พษ 59

590,000

26
ว่าง

ฆฌ 61

99,000

15
ว่าง

ญร 65

499,000

19
จองแล้ว

ฐฐ 66

2,990,000

30
ว่าง

ภษ 66

799,000

17
ว่าง

จษ 68

350,000

24
ว่าง

ฌก 72

159,000

15
ว่าง

ฎฬ 72

145,000

19
ว่าง

พศ 72

250,000

24
จองแล้ว

ฎว 76

115,000

24
จองแล้ว

ฌฉ 77

1,350,000

24
จองแล้ว

ฆค 79

120,000

23
จองแล้ว

ชษ 80

179,000

14
จองแล้ว

ฌบ 84

99,000

19
จองแล้ว

ภก 84

159,000

14
จองแล้ว

ษย 84

135,000

24
จองแล้ว

ชพ 85

99,000

23
ว่าง