Post

การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุด

วันที่เผยแพร่: 12/02/2022

การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุด

ให้บริการยื่นคำร้องขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหายถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนไว้
 

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ

2. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถและต้นทะเบียนรถ/นายทะเบียนพิจารณาลงนาม/จ่ายคู่มือจดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน

3. งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถ

4. ผลิตแผ่ยป้ายทะเบียนรถ

5. งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดส่งแผ่นป้ายที่ผลิตแล้วให้งานธุรการ

6. จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ
 

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ
 

ระยะเวลาการให้บริการ

15 วัน
 

Cr.เว็ปไซค์กระทรวงคมนาคม

แชร์บทความ